,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, a wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu  włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74 000 zł

 

  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” podjęło wyzwanie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, spełniającej wymogi instrumentu terytorialnego RLKS, zgodnie z założeniami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Już za nami pierwszy etap pracy, a mianowicie spotkania konsultacyjne, które poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Osoby, które nie mogły przybyć zachęcamy do wypełnienia ankiety, ponieważ chcielibyśmy zaangażować jak największą liczbę społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów. Pragniemy uwzględnić przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD (tj. sektora społecznego, gospodarczego i publicznego).

 

  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dnia 09.09.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25, 18-413 Miastkowo, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedstawicielami sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Spotkanie poświęcone było w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

 

  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dnia 09.09.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedstawicielami sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Spotkanie poświęcone było w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

 

  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dnia 09.09.2022r. w Urzędzie Gminy Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedstawicielami sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Spotkanie poświęcone było w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.