,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, a wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu  włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74 000 zł.

 

Opublikowano: 30 czerwiec 2022

 - plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem planowanych spotkań