Drukuj
 

                 Łomża, dnia 7.06.2021r.

 

LGD.WZC.2.2021

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, które odbędzie się w dniu 14.06.2021 r.  o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 14.06.2021 r. na godzinę 13:15.

Planowany Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ w dniu 14.06.2021 r.

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta WZC.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 20.01.2021r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” za 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” za 2020 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.
  9. Omówienie bieżących spraw wynikających z funkcjonowania LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Wolne wnioski/pytania. 
  10. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’