Drukuj

                 Łomża, dnia 8.06.2020r.

 

LGD.WZC.1.2020

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, które odbędzie się w dniu 16.06.2020 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 16.06.2020 r. na godzinę 13.15.

 Z uwagi na zagrożenie, które panuje w kraju prosimy, aby do budynku wchodzić wejściem od ulicy Kierzkowej.

Planowany Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  w dniu 16.06.2020r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta WZC.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z WZC z dnia 02.10.2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Sąsiedzi” za rok 2019.
 10. Omówienie bieżących spraw wynikających z funkcjonowania LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Wolne wnioski/pytania. 
 11. Zakończenie obrad.

 

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’