Łomża, dnia 04.03.2021r.

 

LGD.PR.57.2021

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu 11 marca br. /czwartek/ o godzinie 9.00 w Biurze LGD, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pokój 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przez pracowników Biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej  informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD,  na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
 4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły oceny zgodności operacji z LSR  (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły ocenę zgodności operacji z LSR  (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 9. Wypełnienie Karty oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 11. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie osiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 12. Przyjęcie listy operacji zgodnej z LSR
 13. Przyjęcie list operacji niezgodnej z LSR
 14. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania
 15. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady

Krzysztof Ryszard Kozicki