Łomża, dnia 23.01.2019r.

 

LGD.PR.35.2019

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 stycznia  br. /środa/ o godzinie 08.00  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (parter) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przez pracowników Biura, zestawienia wniosków o powierzenie grantu (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji  o poszczególnych wnioskach o powierzenie grantu według kolejności złożenia wniosków do biura LGD,  na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
 4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku o powierzenie grantu (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru wniosku o powierzenie grantu (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Dyskusja nad wnioskami o powierzenie grantu, które nie przeszły oceny zgodności zadania z LSR  (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania wniosku o powierzenie grantu z powodu niezgodności zadania z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Dyskusja nad wnioskami o powierzenie grantu, które przeszły ocenę zgodności zadania z LSR  (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 9. Wypełnienie Karty oceny zgodności realizacji zadania z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację,   a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy zadanie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu   o naborze wniosków oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 11. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania wniosku o powierzenie grantu z powodu nie osiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 12. Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które zadania mieszczą się  w limicie dostępnych środków.
 13. Przyjęcie list przyznanych grantów.
 14. Przyjęcie list nieprzyznanych grantów.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska