Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z § 25 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych,  w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru  wniosków o powierzenie grantu nr 3/2018/GR w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1  Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska/ekologii lub PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.1 Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury  i tradycji, w tym realizacja projektu współpracy, w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)” lub „Promocja obszaru  oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji”

Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z § 25 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych,  w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru  wniosków   o powierzenie grantu nr 2/2018/GR w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1  Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska/ekologii lub PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.1 Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury  i tradycji, w tym realizacja projektu współpracy, w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)” lub „Promocja obszaru  oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji”

Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z § 25 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych,  w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru  wniosków   o powierzenie grantu nr 1/2018/GR w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1  Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska/ekologii, w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)”

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 11/2018, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastr. turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, techn. na obszarze LGD (leader)  na operacje z zakresu  - Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” informuje, że na posiedzeniu Rady w dniu 14.05.2018r. został rozpatrzony protest złożony w ramach naboru nr 2/2018 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy, poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.