Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 12/2018, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

1. Lista operacji zgodnych z LSR
2. Lista operacji wybranych

3.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 29.10.2018 r. (XXIV posiedzenie Rady)

 

W ramach w/w naboru nie było operacji niewybranych

 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnego wyniku oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozpatrywania protestu znajdują się w „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi poniższy załącznik:

 - wzór protestu