Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 13/2018, tj. w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Rozwój usług społecznych na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr 10   (Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym  ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 12/2018, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 7/2018, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LGD na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr 1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 4/2018, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD  na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr  5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 3/2018, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Rozwój usług społecznych na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr 6 (Programy Aktywności Lokalnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020