Drukuj

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 1/2020, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.4. Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia "Sąsiedzi"
2. Lista operacji wybranych
3. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 15.05.2020 r. (XLIX posiedzenie Rady)

 

W ramach w/w naboru nie było operacji niewybranych

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnego wyniku oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozpatrywania protestu znajdują się w „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi poniższy załącznik:

Wzór protestu