Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 7/2017 w ramach operacji w zakresie – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru o udzielenie wsparcia, zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” i Regionalnym Programem Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
2. Lista operacji wybranych
3. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 19.09.2017 r. (IV posiedzenie Rady)

W ramach w/w naboru nie było operacji niewybranych

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnego wyniku oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozpatrywania protestu znajdują się w „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi poniższy załącznik:

Wzór protestu