OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR Nr 5/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

 

Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 2.1.1. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastr. turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, techn. na obszarze LGD (leader)

na operacje z zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

 

I.                   Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od  30.06.2020 r. od godziny 7.30

Termin, do którego można składać wnioski: do 17.07.2020 r. do godziny 15.30

 

II.                 Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

 

III.              Sposób składania wniosków:

 

1.                   Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wniosek składany w wersji papierowej powinien być trwale spięty. Może być wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym). Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym.

2.                   Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, liczbę złożonych
wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą
w LGD wniosek.

3.                   Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina  z pieczęci LGD  wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru
i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

4.                   Kopie dokumentów, dołącza się do wniosku o udzielenie wsparcia w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

IV.               Formy wsparcia

 

W ramach konkursu można uzyskać refundację kosztów kwalifikowalnych określonych na poziomie:

1.                   nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,

2.                   a) do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku:

 -  podmiotu niewykonującego  działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,

-     organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy  z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc   w zakresie  określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia MRiRW  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

      b) 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3

 

V.                 Warunki udzielenia wsparcia:

 

1.                   Zakres tematyczny operacji:

 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020.

 

2.                   Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

 

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 - 2020) oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  na lata 2016-2022 jak również  realizować określone w niej  wskaźniki.

 

3.                   Wnioskodawca:

 

1.                   O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)         osobą fizyczną, jeżeli:

a)       jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)      jest pełnoletnia,

c)       ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),

d)      miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2)         osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3)         jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

2.                   W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej
w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

3.                   W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1)

4.                   O pomoc może ubiegać się również:

a)     gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 1 ppkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

b)    powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 1 ppkt.2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 1.

 

 

 

4.                   Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu: 

 

1)                  został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

a)     koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

b)    operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

c)       operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie
albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,

d)      inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością  lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot
ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”,

e)       minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,

f)       podmiot ten wykaże, że:

·         posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

·         posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

·         posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli
jest osobą fizyczną, lub

·         wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

g)      realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

h)      została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie
jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

 

5.                   Pomoc na operację  jest przyznawana, jeżeli:

 

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej zgodnie z §11  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

a)     zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty,  nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 31 ust.1 lub 2 w/w rozporządzenia – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

b)    zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

c)     udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych   z tym związanych.

Do kosztów kwalfikowalnych, zalicza się koszty:

1)                  ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2)                   zakupu robót budowlanych lub usług,

3)                  zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków  towarowych,

4)                  najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5)                  zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6)                  zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7)                   zakupu nowych  rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8)                   podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

             - które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.


W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Koszty kwalfikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

1.                   Poniesione:

a)     Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r. ;

b)    Zgodnie z przepisami:

-  o zamówieniach publicznych -  w przypadku gdy te przepisy  mają zastosowanie

- ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

c) W formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2.                   Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt. i rozporządzenia nr 1305/2013.

 

VI.               Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji     z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie zgodności realizacji operacji         z lokalnymi kryteriami wyboru.  

LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2016-2022, Kryteria wyboru operacji wraz  z procedurą ustalenia i zmiany kryteriów oraz Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (w zakresie operacji z PROW)  znajdują się na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl oraz w biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 43 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 17,20 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie
kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku,  gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

2) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VII.            Wskaźniki

 

Informujemy,  że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 2016-2022 w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację:

·        Wskaźnika produktu:

- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów – 1szt.

·        Wskaźnika rezultatu:

·        Liczba osób korzystających z nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej, kulturalnej, technicznej – 50 osób

VIII.         Finanse:

·         Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru –   142 221,31 zł.  

·         Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

IX.               Niezbędne dokumenty w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’:

·         Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ ;

·         Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR ;

·         Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów ;

·         Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania .

 

Wykaz dokumentów :

1.                   Wniosek o przyznanie pomocy

2.                   Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

3.                   Formularz umowy o przyznanie pomocy

a)  Załącznik nr 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

b)  Załącznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych

c) Załącznik nr 3 -  kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

d) Załącznik nr 3A - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

4.            Wniosek o płatność

5.            Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

6.            Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

7.            Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

8.            Dodatkowe dokumenty LGD

a) Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych dla LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

b) Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

c) Upoważnienie do doradztwa

d) Wnioskodawca, jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru

9.            Klauzula:

a)          oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

b)          oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy.

c)          oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności

IX.          Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

1.                   Zasady rozpatrywania protestu określa Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady – Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (w zakresie operacji z PROW, § 18),

2.                   Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 t.j.).

 

Dokumentacja konkursowa a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy udostępnione są na stronie www.lgd-sasiedzi.pl oraz w biurze LGD.

Informujemy, że  Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” wraz    z wnioskiem o dofinansowanie również Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Załącznik nr 8b do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Przydatne dokumenty programowe:

1.                   Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’,

2.                   Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

3.                   Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018r. poz. 140 z późn.zm.),

4.                   Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 627  z późn. zm.),

5.                   Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212)

6.                   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019r. poz. 664 z późn. zm.),

7.                   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 396 z późn. zm.),

8.                   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),

9.                   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiemu i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005,

10.               Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

11.               Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania,

12.               Statut Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Linki:

Strona LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’: www.lgd-sasiedzi.pl

Strona Urzędu Marszałkowskiego: www.wrotapodlasia.pl

Strona ARiMR: www.arimr.gov.pl

Strona Ministerstwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
ul. Szosa Zambrowska 1/27,  18-400 Łomża
tel. 501-547-219, 516-772-103
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

Załączniki: 


1. Wniosek o przyznanie pomocy

  
2. Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

 
3. Formularz umowy o przyznanie pomocy

 
a) Załącznik nr 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

 
b) Załącznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych

 
c) Załącznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

 
d) Załącznik nr 3A - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 
4. Wniosek o płatność

  
5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 
6. Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

   
7. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 
8. Dodatkowe dokumenty LGD
a) Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych dla LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 
b) Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 
c) Upoważnienie do doradztwa

 
d) Wnioskodawca, jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru

 
9. Klauzula:
a) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

 
b) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy.

 
c) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności  
Wszystkie pliki spakowane winzip