OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”

 

NABÓR NR 2/2018/GR

 

ZAKRESY TEMATYCZNE PROJEKTU GRANTOWEGO:

1.        Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i/lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.).

lub

2.        Promocja obszaru  oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji.

 

ZADANIA I CELE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO:

1.        Organizacja warsztatów/inicjatyw/działań z zakresu ochrony środowiska/ekologii oraz związanych  z promocją obszaru LGD (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.) 

CEL OGÓLNY 2: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1:  Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska/ekologii

lub

2.        Organizacja inicjatyw związanych z promocją obszaru LGD oraz działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji.

 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Integracja i aktywizacja mieszkańców obszarów LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: : Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury  i tradycji, w tym realizacja projektu współpracy

 

I.            Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od  23.10.2018 r. od godziny 7.30

Termin, do którego można składać wnioski: do 06.11.2018 r. do godziny 15.30

 

 

II.                    Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

 

III.      Sposób składania wniosków:

1.              Wniosek o powierzenie grantu  składany jest bezpośrednio do LGD oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.

2.              Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru wniosków załącznikami przygotowuje grantobiorca, na wzorze udostępnionym przez LGD.

3.              Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami opatrzony podpisami grantobiorcy lub osób go reprezentujących składany jest w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej.

4.              Pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku na kopii pierwszej strony wniosku  o powierzenie grantu.

5.              Pracownik biura LGD nadaje każdemu wnioskowi o powierzenie grantu indywidualne oznaczenie (znak sprawy/nr wniosku) i wpisuje je na wniosku w odpowiednim polu.

6.              Wniosek o powierzenie grantu powinien być kompletny i przygotowany starannie, zaś informacje w nim podane – rzetelne, konkretne i wyczerpujące. Wszystkie punkty powinny być wypełnione (jeśli nie zaznaczono inaczej).

7.              W przypadku załączników składanych w formie kopii należy pamiętać, iż kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność  z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

 

IV.              Wysokość kwoty grantu, intensywność pomocy oraz forma wsparcia

1.             Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 50.000,00 zł. w tym na zadanie:

- Organizacja warsztatów/inicjatyw/działań z zakresu ochrony środowiska/ekologii oraz związanych  z promocją obszaru LGD (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)  - 10.000,00 zł.,

- Organizacja inicjatyw związanych z promocją obszaru LGD oraz działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji – 40.000,00 zł.

2.             Kwota grantu o jaki może ubiegać się Grantobiorca  wynosi  do 10.000,00 zł.

3.             Wartość całkowitych kosztów zadania, stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz nie może być niższa niż 5 tys. zł

4.             W ramach realizowanego zadania w projekcie grantowym pomoc przyznawana jest  w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości nie więcej niż 63,63%.

5.             Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

6.             Wkład własny Grantobiorcy może zostać wniesiony do operacji grantowej w przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru grantów.

7.             Wysokość limitu na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD wynosi maksymalnie 100 tys. zł.

8.             Grant jest wypłacany w formie refundacji.

9.             Koszty, które mogą stanowić podstawę wyliczenia kwoty grantu, określa § 17, ust. 1 pkt. 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia LSR. Koszty te nie mogą być kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

10.         Informacje na temat terminów i zasad wypłat kosztów na realizacje są zawarte w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.

V.            Warunki udzielenia wsparcia

1.             Grantobiorcy

Grantobiorcą mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust. 1 pkt 4 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz nie wykonuje działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest przyznawana nawet gdy:

 

a) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności grantobiorcy         i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,

 b) grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy

2. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego:

Organizacja warsztatów/inicjatyw/działań z zakresu ochrony środowiska/ekologii oraz związanych  z promocją obszaru LGD (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)

lub

Organizacja inicjatyw związanych z promocją obszaru LGD oraz działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji.

 

3.                  Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego  wskaźniki.

Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach realizowanego zadania:

1.        Organizacja warsztatów/inicjatyw/działań z zakresu ochrony środowiska/ekologii oraz związanych  z promocją obszaru LGD (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.) 

- planuje się realizację następujących wskaźników produktu:

·        Liczba inicjatyw/działań/warsztatów z zakresu ochrony środowiska/ekologii zrealizowanych przez organizacje pozarządowe – 1szt.

·        Liczba inicjatyw związanych z promocją obszaru LGD – 1 szt.

- zaplanowano realizację następującego wskaźnika rezultatu:

·        Liczba uczestników przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska/ekologii realizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu LGD - 16 osób

2.        Organizacja inicjatyw związanych z promocją obszaru LGD oraz działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji

- planuje się realizację następujących wskaźników produktu:

·        Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 3szt.

·        Liczba inicjatyw związanych z promocją obszaru LGD – 3 szt.

- zaplanowano realizację następującego wskaźnika rezultatu:

·        Liczba udzielonych grantów dla organizacji pozarządowych i mieszkańców LGD promujących obszar LGD – 3 granty.

Grantobiorca na etapie konstruowania wniosku o powierzenie grantu powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla danego grantu.

4.                  Termin realizacji zadań przez Grantobiorców.

Zadanie w ramach grantu realizowane będzie w jednym etapie, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym zadania, w tym poniesienie przez grantobiorcę kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu po zrealizowaniu całego zadania, nastąpi w maksymalnym terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu.

5.                  Warunki wyboru Grantobiorców.

1) Zadanie musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn.zm.).

2)  Zadanie musi być zgodne z LSR w tym: 

a)  zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

b)  być zgodne z programem, w ramach którego jest planowana realizacja projektu grantowego, w tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b;

c) być zgodne z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu,

d) wniosek o powierzenie grantu, musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

3) Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznane za spełniającą lokalne kryteria wyboru (15 pkt) to znaczy 50% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (30 pkt).

4)  Na podstawie wyników wyboru grantobiorców, tworzona jest lista przyznanych grantów ustalająca ich kolejność według:

a)  liczby przyznanych punktów,

b) a w przypadku operacji, którym przyznano tą samą liczbę punktów, o kolejności na liście przyznanych grantów decyduje kolejność wpłynięcia wniosku o powierzenie grantu. 

 

VI. Kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów znajdują się w  załączniku nr 15  Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków) udostępnionej  na stronie internetowej LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”: 

http://www.lgd-sasiedzi.pl/index.php/dokumenty/lokalnej-strategii-rozwoju

VII. Wymagane dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru Grantobiorców

1.      Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”

2.      Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

3.      Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

4.      Wniosek o powierzenie grantu

5.      Wzór umowy o powierzeniu grantu

6.      Wniosek o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego

7.      Wzór sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania

8.      Uzasadnienie zgodności zadania z lokalnymi kryteriami wyboru

9.      Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych dla LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

10.  Klauzula:

a)      oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej   w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

b)      oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej  w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy

c)      oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności

 

VIII. Inne ważne informacje.

1.      Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu zaistnieje konieczność uzyskania wyjaśnień /uzupełnienia/złożenia poprawnych dokumentów niezbędnych do oceny zgodności zadania z LSR, wyboru zadania lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia tych wyjaśnień/uzupełnień/  dokumentów.

2.      Dokumentacja konkursowa a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego oraz formularz umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie www.lgd-sasiedzi.pl oraz w biurze LGD.

Pytania i odpowiedzi:

 

W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Tel.: 501-547-219, 516-772-103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”,  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża oraz  na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl

3. Informacje o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu są zawarte w § 14 Procedury wyboru  i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych. 

4. Przydatne dokumenty programowe.

1) Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U.  z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.);

2) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, 1475);

3) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia  20 lutego 2015 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 562 z późn. zm. );

4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.);

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego                 i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347   z 20.12.2013 z późn. zm.);

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005;

7) Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

8) Statut Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

 

Załączniki:

1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”

2. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

3. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

4. Wniosek o powierzenie grantu

5. Wzór umowy o powierzeniu grantu

6. Wniosek o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego

7. Wzór sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania

8. Uzasadnienie zgodności zadania z lokalnymi kryteriami wyboru

9. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych dla LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

10a. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

10b. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy

10c. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjnośc

Wszystkie dokumenty spakowane