OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 NABÓR Nr 4/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy


na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

I.          Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od  13.03.2017 r. od godziny 7.30

Termin, do którego można składać wnioski: do 29.03.2017 r. do godziny 15.30

 

II.        Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

 

III.     Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

1.         Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w 2 egzemplarzach bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

2.         Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych
wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą
w LGD wniosek.

3.         Wniosek składany jest w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie
i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym). Do wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku.

4.         Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina  z pieczęci LGD/ wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru
i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

5.         Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

IV.      Formy wsparcia:

Premia

 

V.   Warunki udzielenia wsparcia:

 

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
(Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

 

1.         Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

 

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 - 2020) oraz realizować wskaźniki określone
 w LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014–2020.

2.         Wnioskodawca:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)         osobą fizyczną, jeżeli:

a)       jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)       jest pełnoletnia,

c)       ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

 

 

3.         Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu: 

1)         został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli:

a)       koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

b)       operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

c)       operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie
albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,

d)       inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością
lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot
ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

e)       operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

f)        minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,

g)       realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

2)         W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

 

5.    Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli:

1)         Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a)       nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba
że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b)        w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy
nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

2)         Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a)       zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b)       utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

3)         Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

a)       mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.),

b)       nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR,

4)         Biznesplan o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 w/w rozporządzenia, jest racjonalny
i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych
do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej
tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

5)         Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

        a)  pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

  • podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a,
  • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

c)      druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

 

 

Kryteria wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014-2020, Lokalne kryteria wyboru operacji
oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi” znajdują się na stronie internetowej
www.lgd-sasiedzi.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 59 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 24 punkty.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów
na podstawie oceny lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji: oddziaływanie operacji
na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium,
tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

- o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina i minuta złożenia wniosku do biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VI.               Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: - 70 000,00 zł. na jedną operację.

Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 800 000,00 zł.

 

VII.             Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy,
oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR
albo ich kopie. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

 

Wykaz dokumentów:

1.       Wzór Wniosku o przyznanie pomocy; 

2.       Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

3.       Biznesplan;

4.        Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;

5.       Wzór mowy o przyznanie pomocy,

a)       Załącznik nr 2 do umowy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;

6.       Wniosku o płatność,

a)       Załącznik nr 2 do wniosku o płatność: Wykaz faktur lub dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej;

7.       Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

8.       Oświadczenie do LGD: zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

9.       Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

10.    Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

11.    Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)

12.    Regulamin Rady wraz z procedurami

13.    Uzasadnienie operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

14.    Upoważnienie do doradztwa

 

VIII.          Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

1.       Zasady rozpatrywania protestu określa Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady – Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przed podmioty inne niż LGD (§ 18) w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”;

2.       Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378)

 

Linki:
www.lgd-sasiedzi.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
ul. Szosa Zambrowska 1/27,  18-400 Łomża
tel./fax 86 47 35 335
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

Załączniki:

  

1.     Wniosku o przyznanie pomocy

     

2.     Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3.     Biznesplan

  

4.     Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 

5.    Wzór umowy o przyznanie pomocy,

a)       Załącznik nr 2 do umowy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

   a)

6.    Wniosku o płatność,

a)       Załącznik nr 2 do wniosku o płatność: Wykaz faktur lub dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej;

   a)

7.     Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

 

8.     Oświadczenie do LGD: zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

  

9.     Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

10. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

11. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)

 

12. Regulamin Rady wraz z procedurami

 

13. Uzasadnienie operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 

14. Upoważnienie do doradztwa