Drukuj

 

NABÓR Nr 1/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

   Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy


na operacje z zakresu – rozwój przedsiębiorczości

w tym dla grup defaworyzowanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

I.Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od  10.01.2017 r. od godziny 7.30

Termin, do którego można składać wnioski: do 27.01.2017 r. do godziny 15.30

 II.Mejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

 III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w 2 egzemplarzach bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
 2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych
  wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą
  w LGD wniosek.
 3. Wniosek składany jest w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie
  i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym). Do wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku.
 4. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/ wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru
  i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.
 5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 IV. Formy wsparcia:

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2016-2022 na rozwijanie działalności gospodarczej:

- pomoc przyznawana jest w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł., przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub: pomoc przyznawana jest w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł., przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych  opisanych w LSR.

 V. Warunki udzielenia wsparcia:

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej  zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020;
Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.

 1. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

 

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 - 2020) oraz realizować wskaźniki określone
 w LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014–2020.

2. Wnioskodawca:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. jest pełnoletnia, miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
4) przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ppkt. I powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
5) w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1)

3. Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu:
1) został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli:

a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie
albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,
d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
f) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
g) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
h) podmiot ten wykaże, że:
    - posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
    - posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
    - posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
    - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
i) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi

2) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

 

 1. Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli:
  1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność

   2) operacja zakłada:
       a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy,                 zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

       b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

  3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania             temu podmiotowi pomocy na operację w tym zakresie.

  4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach       poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju           Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą               sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

  5) Zapisu pkt 2) a) i b) nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega
      się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.

  6) Utworzenia miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane  za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2), w odniesieniu do innej operacji.

 

Kryteria wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014-2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru
i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi” znajdują
się na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl oraz w biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 59 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 24 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów  na podstawie
kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce
na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) Liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji: oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce
na liście”a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
- o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina i minuta złożenia wniosku do biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” tym wyższe miejsce na liście”.

 VI.Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:  200 000,00 zł  na jedną operację

Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 400 000,00 zł.

 VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy,
oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR
albo ich kopie. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Wykaz dokumentów:

 1. Wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Biznesplan;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór umowy o przyznanie pomocy,
 6. Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji
 7. Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
 8. Załącznik 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
 9. Załącznik 4 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
 10. Załącznik 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych
 11. Załącznik 5a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych
 12. Wniosek o płatność;
 13. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 14. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 15. Oświadczenie do LGD: zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 16. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
 17. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
 18. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)
 19. Regulamin Rady wraz z procedurami
 20. Uzasadnienie operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
 21. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 22. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 VIII. Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady – Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przed podmioty inne niż LGD (§ 18) w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”;
 2. Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378)

 

Linki:
www.lgd-sasiedzi.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
ul. Szosa Zambrowska 1/27,  18-400 Łomża
tel./fax 86 47 35 335
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

Załączniki:

1.     Wniosku o przyznanie pomocy;  

  

2.     Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

 

3.     Biznesplan;

  

4.     Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;

 

5.     Wzór umowy o przyznanie pomocy,

 

6.     Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

 

7.     Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

 

8.     Załącznik 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

 

9.     Załącznik 4 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

 

10.  Załącznik 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

 

11.  Załącznik 5a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

 

12.  Wniosek o płatność;

  

13.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

 

14.  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

 

15.  Oświadczenie do LGD: zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

  

16.  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

17.  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

18.  Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)

 

19.  Regulamin Rady wraz z procedurami

 

20.  Uzasadnienie operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 

21. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

22. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa