Informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz na stronie prow.wrotapodlasia.pl, znajduje się wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

   

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR Nr 2/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy


na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

   

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR Nr 1/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 2.1.1. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastr. turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, techn. na obszarze LGD (leader)

na operacje z zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' informuje, iż ARiMR opracowała nowe wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji poddziałania 19.2, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Przedmiotowe dokumenty znajdują się pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

   

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 NABÓR Nr 4/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy


na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020