Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

 

Cel ogólny I: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego

Cel szczegółowy 1.2: Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup de faworyzowanych

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LGD

 

na operacje z zakresu

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu nr 1  (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo)

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

 

 

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-073/19

 

  

I.                 Termin składania wniosków:

 

    Termin, od którego można składać wnioski – 27 listopada  2019 r. od godz. 8.00.

    Termin, do którego można składać wnioski – 11 grudnia  2019 r. do godz. 15.00.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej(plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie od godziny 7.30 do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8.00.

 

 

II.              Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

   

III.           Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), która jest dostępna na stronie: : http://www.rpo.wrotapodlasia.pl

 

w terminie od 27 listopada 2019 r. (godz. 8.00) do 11 grudnia 2019 r. (godz. 15.00)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS).

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”:

   - 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFS) wraz z załącznikami (jeśli dotoczy) w wersji papierowej. Wersja elektroniczna wniosku oraz wersja papierowa musi mieć identyczną sumę kontrolną ujawnioną na potwierdzeniu złożenia wniosku przez aplikację obowiązującą  w programie (generator wniosków).

  -  3 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o  dofinansowanie;

 -  3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD lub DVD lub PENDRIVE).  

-  3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

  

IV.           Formy wsparcia:

 

W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR[1] (wysokość dofinansowania równa lub poniżej 100 tys. EUR).

Rozlicznie tych projektów w ramach kosztów bezpośrednich następuje w całości z zastosowaniem kwot ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w ramach projektu dopuszczonej w tym naborze metody rozliczania wydatków.

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.              Warunki udzielenia wsparcia:

 

Zakres tematyczny operacji

 

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego, Cel szczegółowy 1.2: Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup de faworyzowanych, PRZEDSIĘWZIECIE 1.2.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LGD  w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny - typ projektu nr 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?

 

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[2] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1
pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 79/1249/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2019 roku -Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’  w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu nr 1 w ramach Działania 9.1, tj.:

Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, obejmujące m.in.:

- wsparcie psychologiczno-doradcze,

- poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,

- warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,

- staże, praktyki zawodowe.

 

VI. Kryteria wyboru operacji

 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (załącznik nr 14  do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 56 pkt.

 

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 22,40 pkt.

 

 

VII. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków).

 

VIII. Finanse:

 

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 340 866,28 PLN.

 

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 % .

 

IX. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :

1. Warunki udzielenia wsparcia
2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
7. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
9. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
10. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
13. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
14. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
15. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
16. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
17. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”
18. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania
19. Indywidualny plan działania 

 X.    Inne ważne informacje:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.

 

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania protestu określa  Procedura  wyboru i oceny operacji w ramach LSR ( Załącznik nr 15 do ogłoszenia o naborze wniosków);

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia (na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD) konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Dokumentacja konkursowa, a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku  o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie  www.lgd-sasiedzi oraz w Biurze LGD.

Informujemy, że Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ wraz z wnioskiem o dofinansowanie  również Uzasadnienie zgodności operacji  z lokalnymi kryteriami wyboru ( Załącznik nr 16 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

  


[1] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru.

[2] Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu 12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

---------------------------------------------

 

Pytania i odpowiedzi:

 

W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Tel.: 501-547-219, 516-772-103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

Załączniki: 


 1. Warunki udzielenia wsparcia

 
 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS

 
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 
 4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 5. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS

 
 6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

 
 7. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

 
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

 
 9. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 
 10. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

 
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

 
 12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

 
 13. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 
 14. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 
 15. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 
 16. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 
 17. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”

 
 18. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

 
 19. Indywidualny plan działania  

Wszystkie pliki spakowane winzip