Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2022

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

   

Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

 

Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

 

Przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja małej skali

 

 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

 

Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

 

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

 

 

Nr naboru w GWA2014 EFRR: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-025/22

 

 

 

I. Termin składania wniosków:

 

Termin, od którego można składać wnioski – 16 listopada 2022r. od godz. 8.00

Termin, do którego można składać wnioski – 30 listopada 2022r. do godz. 15.00

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie.

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku  będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie od godziny 7.30 do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.

 

II. Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

III. Sposób składania wniosków:

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie:

 

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

 

w terminie od 16 listopada 2022r. (godz. 8.00) do 30 listopada 2022 r. (godz. 15.00)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR.

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”:

   - 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu  /w wniosku za pomocą GWA2014 EFRR wraz z załącznikami (jeśli dotoczy) w wersji papierowej. Wersja elektroniczna wniosku oraz wersja papierowa musi mieć identyczną sumę kontrolną ujawnioną na potwierdzeniu złożenia wniosku przez aplikację obowiązującą  w programie (generator wniosków).

  -  3 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o  dofinansowanie;

 -  3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD lub DVD lub PENDRIVE)  wraz z załącznikiem (tj. Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formie PDF),

-  3 Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

W związku z opublikowaniem w dniu 23.08.2022 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” w zakresie: „Zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11” nie jest wymagane wykonanie analizy finansowej projektu w ramach niniejszego konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 dostępne są na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/

IV. Forma  wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD,  cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD, przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja małej skali,  zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?  

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” (tj. gmin: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo i Miastkowo) z wyłączeniem osób fizycznych.

 

Wnioskodawcami mogą być  m. in.:

  • Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
  • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • Podmioty ekonomii społecznej,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Kościoły i inne związki wyznaniowe,
  • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
  • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa w sekcji II.3 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu  nr 9Rewitalizacja małej skali, w  szczególności:

- projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

- projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

- projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

 

VI. Kryteria wyboru operacji:

 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (załącznik nr 3 do Ogłoszenia  o naborze wniosków), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 55 pkt.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 22,00 pkt.

 

 

VII. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”  2016-2022, w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja małej skali, planuje się realizację:

•           wskaźnika produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów -0,01 ha

•           wskaźnika rezultatu:

- Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach wiejskich (RPO) -100m2

 

VIII. Finanse:

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 70 277,48 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi -85 % .

 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie zasadami.

 

Maksymalny % dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi  85% (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych – dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).

 

Wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych  wynosi 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych – dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).

 

Projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

 

IX.    Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1.        Wzór umowy o dofinansowanie

2.        Warunki udzielenia wsparcia

3.        Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

4.        Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

5.        Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

6.        Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR.                

7.        Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

8.        Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a)     Formularz w zakresie OOŚ(la),

b)    Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,

c)     Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

d)    Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych,

e)    Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,

f)     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

g)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

h)  Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych

i)     Instrukcja wypełniania Formularza OOŚ.

9)    Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

10)  Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie

11)  Instrukcja użytkownika GWA2014 EFRR

12)  Wzór wniosku o płatność

13)  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi

14)   Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

15)   Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

 

X. Inne ważne informacje:

Środki  odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania  protestu określa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Dokumentacja konkursowa, a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie     www.lgd-sasiedzi.pl oraz w Biurze LGD.

Informujemy, że  Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” wraz z wnioskiem o dofinansowanie również Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

Pytania i odpowiedzi:

 

W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Tel.: 501-547-219, 516-772-103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

 

 Załączniki:

 

1. Wzór umowy o dofinansowanie  
2. Warunki udzielenia wsparcia  
3. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów  
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego  
5. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  
6. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR.  
7. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  
 8. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
a) Formularz w zakresie OOŚ(la),
 
 b) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,  
 c) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,  
 d) Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych,  
 e) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,  
 f) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,  
 g) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,  
 h) Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych  
 i) Instrukcja wypełniania Formularza OOŚ.  
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  
 10. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie  
 11. Instrukcja użytkownika GWA2014 EFRR  
 12. Wzór wniosku o płatność  
 13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi  
 14. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 
 15. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania  

Wszystkie pliki spakowane winzip